Algemene voorwaarden - Addendum Recruitment Legal v.1.1 | The Selection Lab B.V.


Toepasselijk voor werving van personeel

 

1. Dit Addendum | Recruitment Legal v.1.1 is van toepassing op het werven van juridisch personeel via het digitale portaal van The Selection Lab B.V., specifiek binnen de ‘Suggestie’ functionaliteiten. Dit addendum geldt als een aanvulling op de Algemene Voorwaarden v.2.0.
 

2. Dit addendum is expliciet niet van toepassing op het gebied van het selecteren van personeel (oftewel de assessments) die The Selection Lab B.V. aanbiedt. Voor deze dienstverlening gelden de Algemene Voorwaarden v2.0.

 

 

Aanbiedingen, totstandkoming overeenkomst

 

3. Een kandidaat wordt geacht te zijn geïntroduceerd aan de Gebruiker, nadat de Gebruiker toegang heeft gekregen tot het curriculum vitae van een kandidaat middels het ‘Suggestie’ tabblad en het expliciet en actief accepteren van deze voorwaarden voor de specifieke kandidaat.
 

4. Voor elke kandidaat door The Selection Lab B.V. geïntroduceerd en door de Gebruiker aangesteld, ook voor een andere functie dan waarvoor de oorspronkelijke opdracht was verstrekt, is de Gebruiker aan The Selection Lab B.V. het volledige honorarium verschuldigd.
 

5. Indien de Gebruiker en kandidaat overeenstemming bereiken over een dienstverband, dient de Gebruiker The Selection Lab B.V. hieromtrent binnen één week na overeenstemming volledig te informeren. Dit informeren kan middels het portaal danwel schriftelijk.
 

6. Indien de Gebruiker het nalaat The Selection Lab B.V. binnen 3 maanden op de hoogte te stellen van het dienstverband tussen de door The Selection Lab B.V. geïntroduceerde kandidaat en de Gebruiker dient er een boete van 2 maal het initieel verschuldigde honorarium te worden betaald bovenop het oorspronkelijk verschuldigde honorarium.
 

7. Indien de Gebruiker al in contact stond met de kandidaat voordat de kandidaat via het platform geïntroduceerd werd aan de Gebruiker, is de Gebruiker geen honorarium aan The Selection Lab B.V. verschuldigd. De Gebruiker dient dan wel bewijs te overhandigen aan The Selection Lab B.V. waaruit blijkt dat de Gebruiker voorafgaand aan de introductie contact had met de desbetreffende kandidaat.
 

Artikel 3. Tariefstelling

 

8. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het gebruik van het recruitment gedeelte (Suggesties) van het platform. Het gebruik van het wervingsplatform van The Selection Lab B.V. is op basis van “No cure No pay”.

9. Voor een geslaagde uitvoering van een opdracht tot werving wordt door The Selection Lab B.V. een honorarium in rekening gebracht. Dit honorarium is afhankelijk van de functie waarvoor de kandidaat wordt aangenomen of als het een evenement betreft.

Evenement – €100,-

Student-stage danwel Werkstudent – €1.000,-

Advocaat-stagiair danwel Startende jurist – €3.000,-

Ervaren juridische medewerker danwel advocaat – €9.000,-
 

10. Alle door The Selection Lab B.V. opgegeven honoraria zijn exclusief BTW en/of andere op de diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 

11. Onder een geslaagde uitvoering van een opdracht verstaat The Selection Lab B.V. het moment dat de kandidaat een (arbeids)contract heeft getekend bij de Gebruiker danwel deelneemt aan een (recruitment)evenement van de gebruiker.
 

12. Als er meerdere categorieën toepasbaar zijn geldt het hoogste honorarium. Dus als een kandidaat eerst wordt uitgenodigd voor een evenement, daarna als student-stagiair en daarna als advocaat-stagiair bedraagt het totale honorarium €3.000,- excl. BTW.

Dit geldt niet wanneer een starter danwel advocaat-stagiair doorgroeit naar een ervaren jurist danwel advocaat. In dat geval is het honorarium van de starter toepasbaar.
 

13. Indien de werkgever een door The Selection Lab B.V. aangedragen kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van de werkgever afwijst en binnen 24 maanden na het kennismakingsgesprek met de kandidaat alsnog een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en kandidaat tot stand komt danwel de kandidaat wordt uitgenodigd voor een evenement of stage, dan is betreffende werkgever alsnog gehouden tot betaling van de honorarium overeenkomstig het gestelde in artikel 9 van dit Addendum.

Artikel 4. Betaling

 

14. De Gebruiker betaalt binnen 30 dagen na factuurdatum. Reclamaties moeten binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij The Selection Lab B.V. zijn ingediend. Na deze termijn wordt de Gebruiker geacht zijn betalingsverplichting te hebben geaccepteerd.
 

15. Bij overschrijding van de betalingstermijn is The Selection Lab B.V. gerechtigd vertragingsrente ter grootte van 1,5% per kalendermaand in rekening te brengen. Blijft de Gebruiker ook na de aanmaning in gebreke tot betaling, dan is The Selection Lab B.V. gerechtigd alle (buiten-) gerechtelijke incassokosten door te berekenen met een minimum van € 250.
 

16. Het in de artikelen 5a t/m 5d omschreven honorarium, vermeerderd met de BTW (21%), wordt gefactureerd op de datum van contractondertekening, doch uiterlijk op de dag van indiensttreding van de geselecteerde kandidaat bij de Gebruiker.
 

17. Een opdracht tot werven en selecteren geldt als inspanningsverbintenis. Voor de beslissing om met een geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, blijft de Gebruiker verantwoordelijk. The Selection Lab B.V. zal tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat de Gebruiker niet van zijn onderzoeksplicht.
 

18. De Gebruiker vrijwaart The Selection Lab B.V. tegen alle afspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van The Selection Lab B.V. samenhangen of zouden kunnen samenhangen.
 

19. The Selection Lab B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten – daaronder begrepen gevolgschade/verliezen – van kandidaten die mede als gevolg van opdrachtuitvoering bij de Gebruiker in dienst zijn getreden.
 

20. The Selection Lab B.V. houdt zich het recht voor dit Addendum. Deze wijzigingen zijn van toepassing zodra de Gebruikers schriftelijk op de hoogte zijn gesteld.
 

21. Het is de Gebruiker verboden informatie/gegevens van voorgestelde kandidaten te vertrekken aan derden. Bij overtreding wordt de werkgever gehouden aan het betalen van het honorarium overeenkomstig het gestelde in artikel 9 van dit addendum.
 

22. Op alle met The Selection Lab B.V. gesloten overeenkomsten en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ongeacht of werkgever en/of kandidaat in het buitenland gevestigd of woonachtig is.
 

23. Bij verschillen van inzicht tussen The Selection Lab B.V. en de Gebruiker ten aanzien van de uitvoering van de opdracht of de uitlegging van deze overeenkomst zal door partijen te goeder trouw en met de grootste spoed een oplossing worden gezocht.


--
Joeri Everaers-Welten  |  COO

Tel: +31 (0)20 244 3212
Mobiel: +31 (0)6 543 61 757
Adres: H.J.E. Wenckebachweg 144  |  1096AR Amsterdam  |  The Netherlands
Website: www.theselectionlab.comKlik hier voor ons gratis whitepaper over de belangrijkste HR uitdagingen van 2021.