Algemene voorwaarden - The Selection Lab B.V. v.2.0


Definities


Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen, steeds met een hoofdletter geschreven, de volgende betekenis ongeacht of deze in meervoud of enkelvoud worden gebruikt:


Assessment

De opdracht tot onderzoek naar het potentieel van een Kandidaat aan de hand van praktijksimulaties, testen, vragenlijsten, interviews dan wel andere onderzoeksmethoden;Content

Alle informatie, waaronder begrepen de antwoorden op Assessments, die door de Kandidaat aan The Selection Lab ter beschikking wordt gesteld;

Dienst

De door The Selection Lab aan Opdrachtgever te leveren diensten, bestaande uit het bieden van Assessments aan Kandidaten en Medewerkers en het ter beschikking stellen van de Resultaten, zoals nader omschreven in de Overeenkomst;IE-rechten

Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, databankrechten, handelsnaamrechten en naburige rechten, alsmede verwante rechten zoals rechten op knowhow en zogenaamde eenlijnsprestaties;

Kandidaat

De natuurlijke persoon die via Opdrachtgever gebruikmaakt van de Dienst om een Assessment te maken, zoals sollicitanten en medewerkers van Opdrachtgever;

Medewerker

De natuurlijke persoon die werkzaam is bij de Opdrachtgever;


Opdrachtgever

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met The Selection Lab een Overeenkomst sluit voor het gebruik van de Dienst;

Overeenkomst

De overeenkomst tussen The Selection Lab en Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn;

Resultaten

De uitkomsten van de Assessments door de Kandidaten gemaakt en door The Selection Lab aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, bestaande uit maar niet beperkt tot, scores op Cognitieve intelligentie, De Big Five persoonlijkheidsdimensies, Emotionele intelligentie, Grit, Kernwaarden, Cultuurpreferentie en de fitscore;

The Selection Lab

De besloten vennootschap The Selection Lab B.V., gevestigd te (1054 DL) Amsterdam aan de Eerste Helmersstraat 78(2), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 01174535;


Website

De website van The Selection Lab, toegankelijk via www.theselectionlab.com en/of subdomeinen en/of andere domeinnamen en alle onderliggende pagina’s.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van The Selection Lab, alle rechtsverhoudingen tussen partijen, zoals de Overeenkomst, alle aanbiedingen en offertes en het verlenen van de Dienst.


2.2. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


2.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden en/of Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden en/of Overeenkomst volledig van kracht blijven. The Selection Lab zal de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.


2.4. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd zonder dat Opdrachtgever om een akkoord zal worden gevraagd en zonder dat Opdrachtgever gerechtigd is de Overeenkomst te beëindigen.Artikel 3. De Dienst


3.1. The Selection Lab zal zich naar beste kunnen inspannen de Dienst met zorg te verlenen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, wordt de Dienst van The Selection Lab uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.


3.2. Door The Selection Lab opgegeven termijnen van levering betreffen geen fatale termijnen, maar hebben steeds een indicatieve strekking. De enkele overschrijding van een door The Selection Lab genoemde of een tussen Partijen overeengekomen (leverings)termijn of (oplever)datum brengt The Selection Lab niet in verzuim. In alle gevallen komt The Selection Lab wegens tijdsoverschrijding pas in verzuim nadat Opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, alsmede een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen.


3.3. The Selection Lab kan wijzigingen aanbrengen in de inhoud of omvang van de Dienst. The Selection Lab doet Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk mededeling.


3.4. The Selection Lab garandeert niet dat de Dienst en/of de Website te allen tijde en zonder onderbrekingen, mankementen of storingen toegankelijk is of dat de Dienst doeltreffend is of dat het gebruik van de Dienst dan wel de Resultaten bepaalde resultaten tot gevolg heeft.

Artikel 4. Informatieverstrekking door Opdrachtgever

4.1. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle informatie, gegevens, documenten, apparatuur, programmatuur, materialen of medewerkers, waarvan The Selection Lab aangeeft dat deze nodig zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan The Selection Lab beschikbaar worden gesteld.


4.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan The Selection Lab ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.


4.3. Indien Opdrachtgever de voor de uitvoering van de Overeenkomst door The Selection Lab nuttig, nodig of wenselijk geachte gegevens, documenten, apparatuur, programmatuur, materialen of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de wensen van The Selection Lab ter beschikking van The Selection Lab stelt, heeft The Selection Lab het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst over te gaan en heeft The Selection Lab tevens het recht om de daardoor ontstane kosten volgens de gebruikelijke tarieven van The Selection Lab in rekening te brengen, één en ander onverminderd het recht van The Selection Lab tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.


4.4. Opdrachtgever vrijwaart The Selection Lab volledig tegen alle claims van derde partijen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit en/of verband houden met het gebruik door The Selection Lab van door Opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie, gegevens documenten, apparatuur, programmatuur, materialen of medewerkers.

Artikel 5. Content en Resultaten

5.1. The Selection Lab garandeert niet dat (positieve) Resultaten daadwerkelijk zullen leiden tot het sluiten van enige (arbeids-)overeenkomst tussen Kandidaat en Opdrachtgever. The Selection Lab is niet verantwoordelijk voor de beslissingen die Opdrachtgever neemt op basis van de Resultaten.


5.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de selectie, het gebruik en de toepassing van de middels de Dienst verkregen Resultaten en Content.


5.3. The Selection Lab staat niet in voor de juistheid en de inhoud van de door de Kandidaten verstrekte Content in het kader van de Assessments.


5.4. The Selection Lab is niet verantwoordelijk voor fouten in de gegevensoverdracht, uitval of niet-beschikbaarheid van computer-, smartphone-, tablet-, gegevens- of telecommunicatievoorzieningen, waaronder internet; of het maken van back-up exemplaren van Content of Resultaten.


Artikel 6. Privacy

6.1. In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, zal The Selection Lab persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van Kandidaten verwerken. The Selection Lab is in het kader van verwerking van persoonsgegevens aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 onder 8 van de AVG. The Selection Lab zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de op de Website gepubliceerde privacy policy.


6.2. In het kader van de Diest, kan Opdrachtgever persoonsgegevens, waaronder Content en Resultaten, van Kandidaten verkrijgen of kan The Selection Lab persoonsgegevens van Kandidaten verstrekken. Voor zover Opdrachtgever persoonsgegevens in de zin van de AVG verwerkt, is Opdrachtgever aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke. Opdrachtgever garandeert dat zij volledig aan alle toepasselijke wettelijke verplichtingen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de verplichtingen uit de AVG, voldoet ten aanzien van de persoonsgegevens.Artikel 7. Geheimhouding

7.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 8. IE-rechten

8.1. De IE-rechten met betrekking tot de Website en de Dienst, alsmede die via de Dienst ter aan Opdrachtgever of Kandidaten beschikking gestelde Resultaten, Content en Assessments, berusten bij The Selection Lab en/of haar licentiegevers. Niets in deze algemene voorwaarden is bedoeld om enig IE-recht aan Opdrachtgever over te dragen.


8.2. Op voorwaarde dat Opdrachtgever voldoet aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, waaronder in ieder geval zijn betalingsverplichtingen, verleent The Selection Lab aan Opdrachtgever een beperkt, persoonlijk, herroepbaar, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om op afstand toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Dienst, met inbegrip van de Website en de Resultaten, in overeenstemming met de Overeenkomst.

Artikel 9. Prijs en betaling

9.1. Tenzij anders aangegeven zijn alle door The Selection Lab genoemde tarieven in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege.


9.2. Alle tarieven op de Website, brochures, tarievenlijsten en/of overige communicatiemiddelen van The Selection Lab zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.


9.3. Partijen kunnen bij de totstandkoming van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van The Selection Lab, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.


9.4. De bij het aangaan van de Overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. The Selection Lab heeft het recht de aan Opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 januari aan te passen.

9.5. Wanneer er sprake is van abonnementen worden deze stilzwijgend verlengd aan het einde van de periode. Het opzegtermijn van accessible abonnementen is 1 maand. Het opzegtermijn van premium abonnementen is 2 maanden.

Artikel 10. Duur en beëindiging


10.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode die is vermeld in de Overeenkomst. De duur van de Overeenkomst wordt vervolgens steeds stilzwijgend verlengd met een periode gelijk aan de aanvankelijke duur van de Overeenkomst, tenzij Opdrachtgever of The Selection Lab de Overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden.


10.2. The Selection Lab komt de bevoegdheid tot gehele of gedeeltelijke opzegging toe, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, indien Opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd, indien de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Opdrachtgever wijzigt, of indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is bij overlijden van Opdrachtgever.


10.3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden wegens een tekortkoming van één der Partijen zullen de prestaties die Opdrachtgever op het moment van ontbinding reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die The Selection Lab vóór de ontbinding heeft gefactureerd blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.


10.4. De bepalingen die zijn bedoeld om na opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst van toepassing te blijven, zullen de opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst overleven.Artikel 11. Aansprakelijkheid


11.1. De aansprakelijkheid van The Selection Lab voor een toerekenbare tekortkoming, een onrechtmatige daad of enig ander handelen of nalaten door The Selection Lab, diens werknemers of door haar ingeschakelde derden, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Werkgever overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot de vergoeding van directe schade.


11.2. Deze totale, cumulatieve, geaggregeerde aansprakelijkheid van The Selection Lab (dus: ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen gedurende de looptijd van de overeenkomst) voor directe schade is beperkt tot het totale bedrag dat Opdrachtgever aan The Selection Lab uit hoofde van de Overeenkomst heeft betaald in de twaalf (12) kalendermaanden voorafgaand aan die gebeurtenis (ex. BTW).


11.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. zaakschade;
b. redelijkerwijs gemaakte onkosten die Opdrachtgever zou moeten maken om ervoor te zorgen dat de prestaties van The Selection Lab in overeenstemming zijn met de Overeenkomst; deze alternatieve schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door Opdrachtgever is ontbonden (waaronder begrepen een ontbinding door de bevoegde rechter ten behoeve van Opdrachtgever) (artikel 6:265 BW);
c. redelijkerwijs door Opdrachtgever gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in de zin van deze Overeenkomst;
d. redelijkerwijs gemaakte onkosten om schade te voorkomen of te beperken, voor zover Opdrachtgever kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van deze Overeenkomst.


11.4. Iedere aansprakelijkheid van The Selection Lab anders dan voor directe schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot indirecte schade, gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens, winstderving, omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade veroorzaakt door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van derden, is uitgesloten.


11.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij The Selection Lab meldt. Het recht van Opdrachtgever om schadevergoeding te eisen krachtens deze Overeenkomst, op grond van onrechtmatige daad of anderszins vervalt in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden naar aanleiding waarvan de vordering of procedure is ingesteld.

Artikel 12. Overmacht


12.1. The Selection Lab is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt (“Overmacht”).


12.2. Onder Overmacht wordt mede verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop The Selection Lab geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor The Selection Lab niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. In het bijzonder wordt onder overmacht verstaan; binnenlandse onlusten, synflood, netwerkaanval, Denial-of-Service of Distributed Denial of Service-attacks, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat The Selection Lab door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld, waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van The Selection Lab kan worden gevergd.


12.3. The Selection Lab kan gedurende de periode dat de Overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.


12.4. Voor zover The Selection Lab ten tijde van het intreden van Overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is The Selection Lab gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 13. Slotbepalingen


13.1. Opdrachtgever is er mee akkoord dat The Selection Lab de op grond van de Overeenkomst aan haar toekomende rechten en op haar rustende verplichtingen, zonder instemming van Opdrachtgever, aan een derde kan overdragen. Indien Opdrachtgever de op grond van de Overeenkomst aan haar toekomende rechten en op haar rustende verplichtingen wil overdragen aan een derde, dan is schriftelijke instemming van The Selection Lab vereist.


13.2. Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.


13.3. Geschillen die voortvloeien uit of ontstaan in verband met deze algemene voorwaarden en/of Overeenkomsten die met toepassing van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij door (inter)nationale rechtsregels dwingend anders wordt voorgeschreven.