Privacy statement - The Selection Lab v.1.3

Inleiding

The Selection Lab neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@theselectionlab.com.

Wie is The Selection Lab?

The Selection Lab is de besloten vennootschap The Selection Lab B.V., kantoorhoudende te (1054 DL) Amsterdam aan Eerste Helmersstraat, 78, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71341730. Wanneer The Selection Lab jouw persoonsgegevens verwerkt, is The Selection Lab de verwerkingsverantwoordelijke. The Selection Lab heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kunt Joeri Everaers bereiken via joeri@theselectionlab.com.

 

Hoe gebruikt The Selection Lab jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor The Selection Lab persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens The Selection Lab voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door The Selection Lab worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening en klantbeheer

Doeleinde: Het bepalen van de fit tussen een stage-/werkzoekende en één of meerdere organisaties. Nu en in de toekomst.

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden (waaronder psychometrische gegevens die worden geclassificeerd als bijzondere persoonsgegevens).  

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming.

Bewaartermijn: 40 jaar. De gegevens blijven beschikbaar zolang iemand zich in het werkende leven bevindt en er een behoefte kan bestaan gekoppeld te worden met een organisatie.

 

Doeleinde: Verbeteren van het selectie-algoritme 

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden (waaronder psychometrische gegevens welke geclassificeerd worden als bijzondere persoonsgegevens), cijferlijsten, Curriculum Vitae en classificatiedata geleverd door organisaties (zoals werkzame afdeling, fase van het sollicitatieproces, of een kandidaat wel of niet wordt aangenomen en in hoeverre een medewerker goed functioneert).

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming.

Bewaartermijn: Zo lang als de verzamelde data van waarde is voor het verbeteren van het selectie-algoritme.

 

Doeleinde: Op geaggregeerde wijze inzage geven in de bedrijfscultuur, medewerkerstevredenheid en factoren die voorspellend zijn voor succes.

Gegevens: Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden (waaronder psychometrische gegevens welke geclassificeerd worden als bijzondere persoonsgegevens) en classificatiedata geleverd door organisaties (zoals werkzame afdeling, fase van het sollicitatieproces, of een persoon wel of niet wordt aangenomen en in hoeverre een persoon goed functioneert).

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming.

Bewaartermijn: Zo lang als de verzamelde data van waarde is voor het verbeteren van het selectie-algoritme.

Marketing

Doeleinde: Direct marketing

Gegevens: Naam, E-mailadres, Surfgedrag, Social media account

Grondslag: Toestemming

Bewaartermijn na intrekken toestemming: 1 maand

 

Doeleinde: Nieuwsbrieven versturen

Gegevens: Naam, E-mailadres, Surfgedrag, Social media account

Grondslag: Toestemming

Bewaartermijn na intrekken toestemming: 1 maand

Doeleinde: Re-targeting 

Gegevens: Naam, E-mailadres, Surfgedrag, Social media account

Grondslag: Toestemming

Bewaartermijn na intrekken toestemming: 1 maand
 

Doeleinde: Social media marketing - via een pixel wordt bijgehouden wie onze website bezoekt er deze personen worden vervolgens getarget met advertenties.

Gegevens: Naam, E-mailadres, Surfgedrag, Social media account

Grondslag: Toestemming

Bewaartermijn na intrekken toestemming: 1 maand
 

Website

Doeleinde: Website analytics

Gegevens: Surfgedrag

Grondslag: Toestemming

Bewaartermijn na intrekken toestemming: 1 maand
 

Wetenschappelijk onderzoek

Doeleinde: Zo mogelijk voor wetenschappelijk onderzoek om de wetenschap op het gebied van psychometrie te bevorderen en het selectie-algoritme te verbeteren.

Gegevens: Gepseudonimiseerde psychometrische gegevens en gegevens over het gedrag

Grondslag: Toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

The Selection Lab heeft gegevens over jou in bezit, omdat jijzelf of de organisatie waarvoor je werkt die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Hoe borgen we dat medewerkers vrij zijn in het geven van hun toestemming?

The Selection Lab zorgt er op drie manieren voor dat de medewerkers van organisaties op geen enkele manier nadeel kunnen ondervinden van het al dan niet verstrekken van hun persoonsgegevens aan The Selection Lab. 

 1. De door medewerkers verstrekte gegevens zullen onder geen beding op individuele basis worden gedeeld met de organisatie in kwestie. Dit is expliciet contractueel afgesproken met alle organisaties waarvoor The Selection Lab werkt. The Selection Lab deelt de versterkte persoonsgegevens enkel en alleen op een geaggregeerd niveau. Dit wordt duidelijk aan de medewerkers gecommuniceerd. 

 2. De organisatie van de medewerkers krijgt onder geen beding inzicht in wie wel of niet de vragenlijst heeft ingevuld. Omdat de organisatie geen inzicht heeft in wie wel of niet de vragenlijst heeft ingevuld kunnen medewerkers hier geen gevolgen van ervaren. Wel wordt een overkoepelend percentage met de organisatie gedeeld. Dit wordt duidelijk aan de medewerkers gecommuniceerd. 

 3. Na het verwerken van de verzamelde persoonsgegevens vindt een pseudonimseringsproces plaats om te identiteit van de medewerkers en hun persoonsgegevens te waarborgen. 

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

 
Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij The Selection Lab over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij The Selection Lab. Je kunt verzoeken dat The Selection Lab je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om The Selection Lab te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van The Selection Lab of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van The Selection Lab te verkrijgen. The Selection Lab zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Geautomatiseerde verwerking

In alle gevallen waarin er volledig op basis van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens een besluit over jou genomen wordt, heb je het recht ons te vragen om dat besluit door een persoon te laten heroverwegen. Je mag ons altijd jouw standpunt over dat besluit laten weten, of ons laten weten dat je het niet eens bent met onze beslissing.

 
Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat The Selection Lab je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door The Selection Lab

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@theselectionlab.com. The Selection Lab zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat The Selection Lab een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien The Selection Lab je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens

 

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

 • Verwerkers

 • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en The Selection Lab
   

Het kan zijn dat The Selection Lab verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

Partijen waar The Selection Lab persoonsgegevens mee deelt zijn:

 • Amazon Web Services, Inc. - Frankfurt

 • Typeform S.L. - Barcelona

 • Cubiks - Utrecht

 • Wix.com ltd. - Tel Aviv. (enkel naam en e-mail)

 • MailChimp Company - Atlanta (enkel naam en e-mail)

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

 

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan The Selection Lab gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Dit zal enkel en alleen gebeuren als dit conform de wetgeving is.

Geautomatiseerde besluitvorming

The Selection Lab kan gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van jouw gegevens, wanneer je ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Op basis van je profiel is het mogelijk  om te bepalen bij welke werkgever(s) je het beste past. En vice versa. In alle gevallen van geautomatiseerde besluitvorming heb je de rechten zoals opgenomen in de paragraaf "Wat zijn jouw rechten".

 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt The Selection Lab ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van The Selection Lab worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van The Selection Lab worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

De cookies die The Selection Lab inzet zijn anonieme analyse cookies van Google en tracking cookies van Facebook. De anonieme analyse cookies worden gebruikt om website verkeer te analyseren en de website te verbeteren. De tracking cookies van Facebook worden gebruikt om relevante advertenties te tonen.  

 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

 

 
Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop The Selection Lab je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@theselectionlab.com. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop The Selection Lab jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@theselectionlab.com. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

De contactgegevens van de verantwoordelijke voor databescherming zijn:

 

 • Organisatie: The Selection Lab B.V. 

 • Verwerkingsverantwoordelijke: The Selection Lab B.V. 

 • E-mail: info@theselectionlab.com

 • Adres: Kotterspad 6, 1018 KP Amsterdam